Zakończyła się realizacja projektu “Wirtualne szkolenia = realne kompetencje”

Celem zadania realizowanego od 1 lipca do 30 września 2020 roku było wyposażenie 45 bibliotekarzy w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie części oferty kulturalnej i edukacyjnej w środowisko wirtualne.

Przebieg Projektu

Zgłoszenia do udziału przyjmowano za pomocą formularza rejestracyjnego, w którym jedno z ważniejszych pytań dotyczyło motywacji do uczestniczenia w Projekcie.

Preferowane były osoby należące do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz pracujące w bibliotekach publicznych zlokalizowanych w miejscowościach do 5000 mieszkańców. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie bibliotekarzy podjęto decyzję o zwiększeniu liczby uczestników Projektu z 45 (jak pierwotnie zakładano) do 60 osób.

Uczestnicy Projektu przeszli cykl szkoleniowy składający się dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego. Moduł teoretyczny obejmował webinaria z prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Z kolei w ramach modułu praktycznego odbyły się szkolenia online dotyczące budowania oferty kulturalnej oraz komunikacji z użytkownikiem.

Moduł teoretyczny uczestnicy realizowali wspólnie, do części praktycznej zostali podzieleni na trzy dwudziestoosobowe grupy. Każdy uczestnik zobligowany był do przejścia całego cyklu szkoleniowego.

W utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji pomagali mentorzy, których zadaniem było wspieranie uczestników na każdym etapie realizacji Projektu. Dodatkową pomoc stanowiły materiały dydaktyczne (publikacje elektroniczne, hiperłącza, nagrania webinarów i szkoleń online) umieszczone na platformie e-learningowej Moodle, którą dysponuje SBP. Dostęp do platformy umożliwił uczestnikom zdalną pracę, konsultacje z mentorami oraz przesyłanie zadań i projektów zaliczeniowych.

Warunkiem zaliczenia było rozwiązanie testu wiedzy z sześciu spotkań (test był otwarty dla uczestników od 3 do 31 sierpnia 2020 r.), oraz egzamin praktyczny – praca zaliczeniowa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalnych online lub zajęć online dla dzieci, młodzieży i osób w wieku 60+ w środowiskach lokalnych.

Ocena działań w ramach Projektu odbyła się w terminie od 1 do 10 października 2020 r., na podstawie dokumentacji przysłanej przez uczestników Projektu w postaci sprawozdania, które zawierało tytuł wydarzenia,  jego cel, formę i sposób realizacji, liczbę uczestników, termin realizacji, krótki opis wydarzenia, uzyskane efekty, wyniki ewaluacji oraz link do zapisu zrealizowanego działania.

Informacje o wydarzeniach uczestnicy samodzielnie zamieścili na wirtualnej mapie projektu (co również potwierdziło nabyte przez nich kompetencje).

Wszystkie wymienione wcześniej aktywności były podstawą do uzyskania przez uczestników certyfikatów.

Projekt ukończyło 47 bibliotekarzy.

Ewaluacja

Ocenie uczestników (w skali od 1 do 10)  poddano m.in.: zadowolenie z tematyki zaproponowanych szkoleń, wiedzę i umiejętności trenerów, prowadzenie form wsparcia i kompetencje własne  w zakresie prowadzenia i organizowania wydarzeń wirtualnych PRZED i PO przystąpieniu do projektu.

Najwyższą ocenę uzyskały wiedza i kompetencje trenerów – 9,7; prowadzenie form  wsparcia – 9,25 oraz  tematyka zaproponowanych szkoleń – także  9,25. Swoje  kompetencje uczestnicy ocenili na 5,1 (PRZED) i   8,1 (PO) przystąpieniu do Projektu.

Mapa zrealizowanych wydarzeń stworzona przez uczestników Projektu.